Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - Hakkımızda

 

Medi-T?p Medikal Tic.Ltd.?ti. olarak kurulan firmam?z, Medikal malzeme ve t?bbi sarf malzemeleri sat???na 2003 y?l?nda kaliteyi prensib edinmi? çe?itli medikal ürünlerin bayili?ini alarak ba?lam??t?r.

 

?htisasla?t??? ürün alan? olan t?bbi malzemeler, hastane donan?mlar? ve çe?itli medikal malzeme sat??lar?na da devam eden firmam?z, hizmette dürüstlük, süreklilik, kamu menfaatlerini korumak ve insan haklar?na sayg?l? olmay? temel ilke edinmi?tir.

 

Medi-T?p Medikal; h?zla geli?en sa?l?k sektöründe, 'Uzun vadeli, kal?c?, mü?teri memnuniyetini esas alan, profesyonellik ve kaliteden ödün vermeyen' bir anlay??la alan?nda lider olmay? hedefleyen bir misyona sahiptir.

 

Firmam?z sat?n alma, pazarlama, sat?? sonras? hizmetler ve lojistik destek alanlar?nda organize olmu? kadrosu ile Sektörün tüm alanlar?nda, kamu ve özel sa?l?k kurulu?lar?n?n artan hizmet beklentilerinin iyile?tirilmesi ve mükemmelle?tirilmesi için zemin haz?rlamakta ve bireysel mü?terilerine en iyi hizmeti sunmak ad?na sa?l?k sektöründe y?llard?r ad?n? duyurmu? bir kurum olarak faaliyet göstermeyi temel vazife saymaktad?r.

 

?irketimizin varl?k sebebini ve mü?terilerimiz için hangi de?erlerin üretildi?ini tan?mlayan M?SYON'muz;

Mü?teri odakl? medikal malzeme ihtiyac?nda çözüm orta?? olarak her zaman ve her yerde mü?terilerimize h?zl?, kaliteli, ekonomik hizmetler sunmakt?r.

 

?irketimizin kurmak istedi?i gelece?i ve ?irketimizin ula?may? amaçlad??? noktay? ifade eden V?ZYON'umuz; 

Medikal sektörde mü?terilerimizi sa?l?kl? bir gelece?e ta??yan en do?ru adres olmakt?r.    

                                        

?irketimizi e?siz k?lan inançlar dizisini ve ?irketimizin karakterini tan?mlayan kültürel özellikleri temsil eden DE?ERLER?M?Z ise ?öyledir;                                                                                             

Biz, Mü?teri Odakl?, Güvenilir, Yenilikçi, Sorumlu ve Özveriliyiz.                                         

 

Gücümüz, Dayan??ma ve Tak?m Ruhumuzdur.

 Drew Bledsoe Womens Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net