Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - İşitme Cihazları

SEBOTEK HEARING SYSTEM

Merkezi Tulsa, Oklahoma Amerika olan SeboTek i?itme Sistemleri, BTE cihazlarda ilk olarak hoparlörü kulak kanal?na yerle?tirerek i?itme cihaz? üretimini gerçekle?tiren ve Dünya çap?nda bu teknolojinin olu?mas?n? sa?layan önemli bir i?itme cihaz? üreticisidir.

2003 y?l?nda kurulan SeboTek Sistemleri ayn? zamanda patenti kendisinde olan mödüler i?itme cihaz?n? yapan ilk ?irkettir. Halen tüm Dünya ülkelerinde ürünleri kullan?lan SeboTek ??itme Cihazlar? en h?zl? büyüyen ve kullan?c? memnuniyetine odaklanm??, bu do?rultuda ürünlerini geli?tiren bir firmad?r.

 

HD-icon

Sebotek mühendisleri i?itme cihazlar?nda en iyi ses kalitesini elde etmek için üstün bir gayret sarf etmi?lerdir. Ve çal??malar? sonucu ilk defa gerçekle?tirilen 14000Hz geni? frekans bantl?, son derece yüksek çözünürlükte ses üretebilen SeboHD i?itme cihazlar?n? üretmi?lerdir. Tamamen i?itme kay?pl? insanlar?n kaliteli ve anla??labilir bir ses duyabilmeleri için üretilen SeboHD kulak kanal?na yerle?tirilen hoparlörü sayesinde üstün dinleme performans? ve konfor sa?lar.

 

Ads?z

 Bu özellikleri içeren i?itme sistemi:   

 • Sektör Lideri – 111 Yüksek Çözünürlük Kanallar
 • Sektör Lideri – 14 kHz Bant Geni?li?i
 • Sektör Lideri – 32 kHz Dijital Örnekleme Oran?
 • 20-bit Geli?tirilmi? Ses ??leme
 • Sebo-Extend (?kiz Yüksek Frekans Sinyal Stabilizatörler)
 • Sebo-Precision (Real Ear Gerçek Kulak Kazanç Stabilizatör)

Sebotek telefon DuysesKABLOSUZ ÖZELL?KLER:

Sebo-LINK hands-free i?itme cihazlar? aras?nda kablosuz ileti?im sa?lar ve kablosuz kulakl?k görevi görür.

Sebo-LINK ile Uyumlu Cihazlar  

 • Cep telefonu
 • Ki?isel medya veya MP3 Oynat?c?lar
 • Ki?isel Bilgisayarlar

Ultimate Hands Free Telefon Sistemi :

Bu sisteme ba?l? bir cep telefonu olabilir. Sebo-LINK bir çok geli?mi? konu?ma kolayl??? sa?lar.

Kullan?c? Sebo-Link arac?l???yla telefon zilini duyabilir. Sebo-LINK Cep telefonu ile ba?lant?ya geçerek el kullanmadan istenmeyen çevre sesleri bask?layarak rahat konu?may? sa?lar. ?stendi?inde tek i?itme cihaz? ya da iki i?itme cihaz? ile ba?lant? kurulabilir.

 

 

TEKN?K ÖZELL?KLERsebhds?z

Fark Yaratan Teknik Özellikler

 • Sektör Lideri – 14 kHz Bant Geni?li?i
 • Sektör Lideri – 32 kHz Dijital Örnekleme Oran?
 • Sektör Lideri – 111 Yüksek Çözünürlük (HD) Kanallar
 • 20-bit Geli?tirilmi? Ses ??leme
 • Sebo-Extend (?kiz Yüksek Frekans Sinyal Stabilizatörler)
 • Sebo-Precision Real Ear (Gerçek Kulak Kazanç Stabilizatörü)
 • Sektör Lideri – Patentli RIC Ba?lant? Sistemi

— AFX Feedback Canceller

Çevrenizi ve sizi rahats?z edici bir geri bildirimi (Isl?k Sesi) yok etmek ve yüksek amplifikasyon sa?lamak için tasarlanm??t?r. Konu?ma anla??l?rl??? için önemli olan frekanslar? AFX ileri geribildirimi durdurmak için kullan?r ve gelen yüksek frekanstaki sesin gücünde fazla bir azalma olmadan rahatl?kla duyurabilir.

— Gerçek Kulak Kalibrasyonu

AFX performans?n? sa?lamak için ki?isel olarak kullan?c?n?n kulak kanal?ndaki akustik dinami?ini ölçme yoluyla geri bildirim kalibrasyonunu yapar. Bu özellik kullan?c?n?n geri bildirim e?i?inin tespitinde veya i?itme cihaz?ndan yüksek frekanslarda maksimum kazanç sa?lamak için kullan?l?r. Bu gerçek kazanç grafi?i yaz?l?m vas?tas?yla izlenebilir ve programlanabilir.

— Sebo-Precision

Bozulma ve geribildirim bir i?itme cihaz?n? geli?tiren zaman veya ç?k?? seviyeleri ile MSG (maksimum istikrar? a?ma) s?n?rlar. Sebo-Precision her zaman ayar?n? uyarlayarak distorsiyon enstrüman?n MSG aral???nda kal?r. MSG bir kullan?c?n?n yarar?na maksimize eder ve i?itme cihaz fonksiyonlar?n? bireyin ya?am tarz?na uygun konforlu hassas ayara getirir. Sebo HD kapsaml? bir veri asist sistem giri? sa?lar.

— Data Logging

Kullan?c?n?n konforunu sa?lamak için onun ki?isel ya?am tarz?na hitap edecek hassas ayara ihtiyac? vard?r. Bu ayarlar? yapabilmek için kullan?c? hakk?nda Sebo HD sistemine kapsaml? bir veri giri?i sa?lar ve kaydeder. Cihaz?n? günde kaç saat kulland???n? ve daha çok hangi ortamlarda dinledi?ini tespit eder.

— Kullan?c?ya Özel Dört Haf?za Program?

Sebo HD tam otomatik i?levsellik seçene?i sa?lar, Cihaz üzerindeki haf?za butonuna basarak kullan?c? taraf?ndan önceden tercih edilmi? ki?iye özel programlar? seçmesine imkan tan?r. (müzik, trafik gibi) Kullan?c? manuel olarak cihaz?n üzerindeki butona basarak bu özel programlara geçi? sa?layabilir.

-1

 

 

 

?ZOLASYON:

Screen Shot 2013-04-29 at 13.03.37-MPS ™  Nano Kaplama

SeboTek taraf?ndan geli?tirilen MPS ™  teknolojiS? nemden cihaz? koruyan geli?mi? bir su itici nano-kaplama içeriyor. Cihaz?n performans?n? olumsuz etkileyebilir korozyon, terleme ve kulak kirinden koruyan MPS ™ Nano-kaplama moleküler yap?s? sayesinde temas eden s?v?n?n cihaz?n içersine ula?mamas? için önemli bir koruma sa?lamaktad?r.

-Nem Problemi

Birçok i?itme cihaz? kullan?c?lar? ter yüzünden i?itme yard?mc?lar?nda hayal k?r?kl??? ya?am??lard?r. Bu yüzünden birçok kullan?c? zevk ald??? hobilerini ya da sporunu yaparken cihazlar?n? takmamay? seçiyorlar.

-Sebo-HD Çözümü

Sebo HD mikrofonunda su, toz, kir, saç spreyi ve rüzgar gibi ?eylere kar?? maksimum koruma sa?lamak için bir akustik ?effaf filtre sistemi kullan?lm??t?r.

 

 

Patentli rahat RIC tarz? ve neredeyse görünmez uyum için.

Sebotek hdSebof

 

 

Model karsilastirma

 Markus Golden Womens Jersey

Q ve Qleaf Görünmez ??itme Cihaz? Serisi


ExSilent Q görünmezlik için tasarlanan bir ürün serisidir. Kulak kanal?na yerle?en ürün görünmezli?i ve konforu sunar.

Devamı...ExSilent QLeaf

yTango Kulak Arkas? Serisi


Do?al ses ve yön tayinini sa?lamak için Mikrofon ve Hoparlörün kulak kanal?na yerle?tirildi?i ilk ve tek kulak arkas?d?r.

Devamı...ExSilent yTango

 

 

 

gozluk tipi

 

Gözlük Tipi Serisi

Devamı...Gözlük Tipi Serisi

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net