Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - Breas- İsleep 20 Otomatik Cpap

Breas- İsleep 20 Otomatik Cpap

Breas- ?sleep 20 Otomatik Cpap

Breas iSleep 20i,

iSleep 20i,geleneksel CPAP ile k?yasland???nda dü?ürülmü? bas?nç seviyesinde engellenen solunumu önceden tahmin edip belirleyen ve tedavi eden, kendi ayarlanabilir en ileri seviyede yüksek performansl? bir CPAP't?r.iSleep 20 i en uygun tedaviyi sa?layabilmek için çe?itli solunum tiplerini te?his eden geli?mi? bir sinyal iletme tekni?i kullan?r.

Opsiyonel PC yaz?l?m? bas?nc?,ak?m?,kaça?? ve herhangi bir anormal solunumu ekranda ve raporlarda dalgalar ?eklinde gösterir.Bu anormal solunum bilgilerinin d???nda bas?nç seviyesini toplam terapi süresini yüzdelik olarak gösteren bir histograma da sahiptir (ARDI).Cihaz hastan?n AHI,bas?nç,ak?? ve s?z?nt? verilerini gösteren detayl? rapor ve tam aç?klama sa?lar.

Haf?za kart? yetene?i uzun dönemde hastan?n detayl? veri ve günlük raporuna çabuk ve kolay ula?may? sa?lar.Ayarlanarak ba?lanm?? bir 'truly' nemlendirici daha ileri uyum için ayarlanabilir havayolu nemlendirmesi sa?lar.

Devrilmeyi önleyecek ?ekilde dikey tasar?m? sayesinde sehpan?n üzerinde minimum yer kaplar ve her yatak odas?na mükemmel uyumlu durur.Hortumun cihaz?n arkas?ndan ba?lanmas? cihaz?,sehpan?n üzerinde duran normal bir nesne gibi gösterir.

Hafif tasar?m? ve ankastre ta??ma kulbu seyahatlerde kolayl?k sa?lar.Evrensel güç deste?i dünyan?n her kö?esinde kolayca çal??mas?na imkan verir.Siz aktif ya?am?n?z?n keyfini sürerken o otomobilinizden ya da seyahat arac?nda ?arj olabilir.

 • Patentli iTeknoloji sayesinde kendi ayarlanabilir bas?nç
 • Uzaktan kumandas? sayesinde kapsaml? ve kolay PC yaz?l?m?
 • Anormal solunumu gösteren detayl? günlük veriler
 • Haf?za kart? özelli?i 
 • Entegre AHI ve s?z?nt? özelli?i 
 • Büyük tu?lar? sayesinde kullan?m? son derece kolay geli?mi? kullan?c? arabirimi.
 • Arkadan ayd?nlatmal? geni? ekran ve ankastre çalar saat 
 • Seyahata özel tasar?m;dünya çap?nda elektrik ?ebekelerine uyumluluk ve DC güç seçenekleri
 • Dönem pimli hortum ba?lant?s?
 • Bir çok tip maskeye uygun tasar?m
 • Elektrik hatas?nda yeniden ba?latma fonksiyonu
 • Son derece dü?ük gürültü
 • Cihaza özgü ?ekerleme fonksiyonu
 • Entegre nemlendirici ile birlikteyken bile az yer kaplama 
 • Ev için tasar?m
 Kolten Wong Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net