Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - Devilbiss SleepCube Standard Plus CPAP

Devilbiss SleepCube Standard Plus CPAP

SleepCube Standard Plus SmartFlex etkili bir OSA tedavisi için, ekspiratuar rahatlama konforu özelli?i içeren bir sabit bas?nç CPAP cihaz?d?r. Ev ya da hastane kullan?m? için idealdir. Ayr?ca sa?lam ergonomik tasar?m? ve küçük yap?s? cihaz? seyahatleriniz için de uygun hale getirmi?tir. Sabit bas?nç aral??? 3cm H2O ile 20cm H2O’dur. Tüm SleepCube CPAP cihazlar?nda oldu?u gibi ?s?t?c?l? nemlendirici cihaza kolayl?kla tak?labilir.

 

SmartFlex – Ekspiratuar Rahatl?k

DeVilbiss Healthcare, SleepCube Standard Plus ve Auto Plus CPAP için Smart-lex i tan?tmaktan gurur duyar… Hastan?n konforuna yard?mc? olarak, nefes verme s?ras?nda(ekspirasyon) bas?nc? azalt?r. SmartFlex in üç ayar? vard?r ve her ayar nefes verme s?ras?nda(ekspirasyon) CPAP bas?nc?n? 1cm H2O dü?ürür.

 

Setting 1 (Ayar1) – 1 cmH2O azalma

Setting 2 (Ayar2) – 2 cmH2O azalma

Setting 3 (Ayar3) – 3 cmH2O azalma

 

SmartFlex tüm gece boyunca veya hastan?n daha kolay uykuya dalmas? için mevcut olan rampa(erteleme) süresi için de kullan?labilir. E?er apne, hipopne veya horlama durumu alg?land???nda SmartFlex kapanacak ve bu durumlar sona erene dek devre d??? kalacakt?r.

 

Ak?? Yuvarlama

Ak?? yuvarlama, reçete edilen bas?nçtan SmartFlex ayar?na veya tam tersine geçi? s?ras?nda bas?nç dalga biçiminin e?imini de?i?tiren bir özelliktir. Bu özellik yumu?ak bir geçi? sa?layarak hastan?n uyanma ihtimalini azalt?r. Ak?? yuvarlaman?n, en dik ve en çabuk geçi?i için olan ilk seviyesinden en yumu?ak e?im ve en yava? geçi? için tasarlanm?? son seviyesine kadar toplam 5 seviyesi bulunmaktad?r. Bu ayarlar optimal hasta konforuna göre ayarlanmal?d?r.

 

Özellikler

• Is?t?c?l? nemlendirici ilavesiyle tüm lider CPAP cihazlar?n?n en küçük gövdelilerinden biri

• Piyasadaki en sessiz CPAP lar aras?nda - sadece 26 dBA

• CPAP terapiye giri? ve ba?lang?ç videosu içinde mevcuttur

• Görünüm esteti?i dü?ünülerek tasarlanm?? cihaz?n arka k?sm?nda bulunan hasta hortum ç?k???

• Gece boyunca masadan kaymas?n? ya da hareket etmesini önleyen geni? sabitleyici petler

• CPAP opsiyonel adaptor ile bir 12V DC kayna??ndan çal??t?r?labilir (?s?t?c?l? nemlendirici hariç). E?er cihaz AC güç kayna??na ba?l?ysa, AC güç eri?ilebilir oldu?unda otomatik olarak geçi? yapar.

• Her SleepCube SmartCode raporlama özelli?i içerir. Kullan?m sonucu elde edilen veriler harflere ve rakamlar ?eklinde otomatik olarak kodlan?r.

• 100 – 240 V ve 50 – 60 Hz Universal otomatik güç geçi?i ve 0-2750m (9000ft) aras?nda otomatik irtifa kompensasyonu

• Geni? arkadan ayd?nlatmal? LCD ve hasta menüsünü kolay takip özelli?i

• Oto on / off

• Gecikme bas?nc? cihaz?n reçete edilen bas?nca ula?mas?n? kolayla?t?r?r.

• Ekstra hava giri?i ve partikül filtresi içinde.

 Shelby Harris Womens Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net