Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - SleepOne CPAP

SleepOne CPAP

 

  

 

SleepOne CPAP ailesi CPAP ve otomatik bas?nç ayarl? Auto CPAP cihazlar?ndan olu?ur. Her iki cihaz da makul fiyat etiketleriyle çok amaçl?, sessiz ve iyi performans sa?lay?c?s?d?r.

 

Yüksek fiyatl? aksesuarlar? unutun! Etkili bir tedavi için yüksek fiyatlar ödemenize gerek yok. Uyku geçmi?inizle ilgili bilgilerinizi almak için ödeme yapman?za gerek yok. Tamam? bu küçük ve dayan?kl? makinenin içindedir. Rahat bir gece uykusu için ihtiyac?n?z olan her ?ey. Data kilitleme fonksiyonu sürekli do?ru tedaviyi alman?z? sa?lar. SleepOne Software içeren paketi sayesinde, raporlar?n?z? sadece USB kablosu ile alabilirsiniz.

 

AutoPAP ve ya standart cihazdan hangisini kullan?yor olursan?z olun, gece raporlar? SleepOne Software yard?m?yla cihazdan al?nabilir.

 

Dahili güç kayna??, seyahat s?ras?nda kolay ta??ma olana?? sa?lar ve yatak odas?nda kar???kl??? önler. Sadece ince bir elektrik kablosu cihaz? çal??t?rmak için yeterlidir. ?htiyaç halinde opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Oksijen zenginle?tirme adaptörü, otomobil, kamyon ve teknelerde kullanmak için 12V jak dönü?türücü.

 

Auto-On ve Auto-Off fonksiyonlar?, e?er tedarikçi, hasta ile ilgili bir sorun ya?arsa, durdurulabilir ve kilitlenebilir. SleepOne cihazlar? hastaya konfor, güven ve maddi kolayl?k sa?lar.

 

Yeni Kolay Nefes Özelli?i EXR Comfort

EXR Comfort, hastan?n solunum döngüsünde, nefes verirken

bas?nc? dü?ürerek solunum eforunu azalt?r. Bu azalma hastaya yaratt??? rahatlama hissi ile konforu art?r?r, hastan?n cihazla ve tedaviyle olan uyumunu yükseltir. 3 kademede ayarlan?r. ?stenirse kapat?labilir. Her kademe yakla??k 1 cm H2O’ya denk gelir.

SleepOne Cpap cihaz?nda standard olarak sunulmaktad?r.

Teknik Özellikler:

Bas?nç Aral???(cmH2O): 3-20 cmH2O (0.5 art??)

Ak??: 0 cmH2O 180 lt/dk

        20 cmH2O >50 lt/dk

?rtifa Ayar?: Otomatik

Ölçüler: 18.1 x 15.5 x 11.7 cm

A??rl?k: 1.27 kg

Güç Tüketimi: 65 W

Voltaj: 100-230 V AC

Garanti: 2 Y?l

Gürültü Seviyesi: <29 dB

 Troy Apke Womens Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net