Özellikler

Gümü? ve Pamu?un Mükemmel Kombinasyonu

Varis çoraplar?n?n özelliklerine ilave olarak,Varimed® Anti Bakteriyel Varis Çoraplar? saf gümü? iplik ve pamuk iplikle üretilir.Bu üründe pamu?un do?all???n? ve gümü?ün faydalar?n? birle?tirdik.Pamuklu Varis Çoraplar? cilde temas eden iç yüzeyindeki % 100 pamuk oran? sayesinde hassas cilt tipine sahip ve do?al kullan?m? seven ki?iler için idealdir.Ayr?ca Pamu?un özelliklerine,a?a??daki say?lan gümü?ün ekstra özellikleride eklenmi?tir.

 

ANT?-BAKTER?YEL

Kokuya yol açan bakterilerle sava??r ve ayaktaki mantarlar? yok eder,ayak ve bacaklardaki hijyeni artt?r?r.

 

ANT?-STAT?K

Vücuttaki Elektro-Statik yükü da??t?r.

 

TEDAV? ED?C?

?letken özelli?i sayesinde vücuda faydal?d?r,kan?n ak??kanl???n? artt?r?r.Ayr?ca diyabet hastalar?na iyi gelir.

 

TERMO-D?NAM?K

Termal iletkenli?i sayesinde yaz?n serin,k???n s?cak tutar.Yans?ma ve ???ma gücü ile nemin d??ar?ya at?lmas?n? sa?lar.

 

KOKU ÖNLEY?C?

Kokuya neden olan iki faktör,amonyak ve bozulmu? proteinleri etkisizle?tirir.

 

Kullan?m Alanlar?

 

Dü?ük Bas?nçl? (18 – 21 mmHg) Varis Çoraplar?:

–          Toplardamar hastal?klar?n?n önlenmesinde,

–          Ödemin e?lik etmedi?i hafif varisler ve gebeli?in erken varislerinde,

–          Damarda geni?leme ve elastikiyetin kayb?na yol açan diyabet ve romatizma türü hastal?klarda,

–          Toplardamar ameliyatlar? sonras? tedavide,

 

Orta Bas?nçl? (23 – 32 mmHg) Varis Çoraplar?:

–          Ödeme e?ilimli belirgin varislerde,

–          Travma sonras? ?i?liklerde,

–          Basit ülserlerin iyile?me döneminde,

–          Yüzeyel trombofilebitlerde,

–          Toplardamar ameliyatlar? ve skleroterapi sonras? tedavide,

–          Gebelikteki belirgin varislerde,

 

Yüksek Bas?nçl? (34 – 46 mmHg) Varis Çoraplar?:

–          A??r yap?sal ve post-trombotik venöz yetersizliklerde,

–          Ödemin e?lik etti?i belirgin varislerde,

–          Sekonder varislerde,

–          Dermatoskleroz,

–          Ciddi ve tekrarlayan ülserlerin iyile?me döneminde (ülser iyile?tikten sonra),

 

Çok Yüksek Bas?nçl? (49 mmHg ve üstü) Varis Çoraplar?:

–          Lenfödem tedavisinde,

–          Elefantiyazda,

 

Kontrendikasyonlar

 

Mutlak Kontrendikasyonlar:

–          ?lerlemi? periferik arteryel t?kan?kl??? hastal???,

–          Dekompanse kalp yetmezli?i,

–          Septik flebit,

–          Flegmazi serula dolens,

Nispi Kontrendikasyonlar:

–          Sekretuar dermatoz,

–          Kompresyon çorab? malzemesine uyumsuzluk,

–          Uzuvlarda duyarl?l???n bozulmas?,

–          ?lerlemi? periferik nöropati,