Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - VARİMED KÜLOTLU BURNU KAPALI VARİS ÇORABI

VARİMED KÜLOTLU BURNU KAPALI VARİS ÇORABI

Varimed® Varis Çoraplar? uzun y?llar?n bilgi birikimi ve tecrübesiyle konunun uzmanlar? taraf?ndankullan?c?lar?n maksimum rahatl??? ve fayday? elde etmeleri amac?yla “TS ENV 12718 Varis Çorab?” standard?na uygun olarak tasarlanm??t?r. Bu amaçla adeta ki?iye özel yap?lm?? varis çoraplar? kadar baca?a uyum sa?layacak bir ölçü sistemi geli?tirilmi?tir. Kullan?lan mükemmel elastikiyete sahip çift kaplamal? iplikler sayesinde çorab?n esnekli?ini yitirmeden uzun ömürlü kullan?m? sa?lanmakta ve çorab?n baca?? tam olarak sarmas? ile kolayca giyilip ç?kar?labilmesi mümkün k?l?nmaktad?r. Üretimde tamamen Öko-Tex 100 sertifikal? malzemeler kullan?larak çorab?n giyilmesi s?ras?nda ciltte olu?abilecek alerjik etkiler minimum düzeye indirilmi?tir. Uyluk boyu tipinde çorab?n bacaktan kaymas?n? engelleyen ve bas?nç profilini bozmayan damla silikonlu elastik bantlar mevcuttur. 9000 Serisi Varis Çoraplar? Varimed’in klasik serisidir ve özellikle uzun süreli varis çorab? giymek zorunda olan hastalar?n günlük kullan?mlar? için idealdir. 8000 Serisi Varis Çoraplar? Varimed’in pamuklu serisidir. Cilde temas eden k?s?mda içerdi?i %100 pamuk elyaf sayesinde hassas cilde sahip olan ve do?al kullan?m? seven kullan?c?lar için idealdir. Varimed® Varis çoraplar?n?n kompresyon s?n?fland?r?lmas?, çorab?n ayak bile?ine uygulad??? bas?nç esas al?narak tan?mlan?r. Varimed® Varis Çorab?nda bas?nç, ayak bile?inde maksimumdur ve bu bas?nç bilekten uylu?a do?ru dereceli olarak azalan bir bas?nç profili çizer.

 

Kullan?m Alanlar?

Hafif Bas?nçl? (18 – 21 mmHg) Varis Çoraplar?:

 • Toplardamar hastal?klar?n?n önlenmesinde,
 • Ödemin e?lik etmedi?i hafif varisler ve gebeli?in
  erken varislerinde,
 • Damarda geni?leme ve elastikiyet kayb?na yol açan
  diyabet ve romatizma türü hastal?klarda,
 • Toplardamar ameliyatlar? sonras? tedavide,


Orta Bas?nçl? (23 – 32 mmHg) Varis Çoraplar?:

 • Ödeme e?ilimli belirgin varislerde,
 • Travma sonras? ?i?liklerde,
 • Basit ülserlerin iyile?me döneminde,
 • Yüzeyel trombofilebitlerde,
 • Toplardamar ameliyatlar? ve skleroterapi sonras? tedavide,
 • Gebelikteki belirgin varislerde,

 Yüksek Bas?nçl? (34 – 46 mmHg) Varis Çoraplar?:

 • A??r yap?sal ve post-trombotik venöz yetersizliklerde,
 • Ödemin e?lik etti?i belirgin varislerde,
 • Sekonder varislerde, Dermatoskleroz,
 • Ciddi ve tekrarlayan ülserlerin iyile?me döneminde (ülser iyile?tikten sonra),

 Çok Yüksek Bas?nçl? (49 mmHg ve üstü) Varis Çoraplar?:

 • Lenfödem tedavisinde, Elefantiyazda,
 • Elefantiyazda

Kontrendikasyonlar

Mutlak Kontrendikasyonlar:

 • ?lerlemi? periferik arteryel t?kan?kl??? hastal???,
 • Dekompanse kalp yetmezli?i,
 • Septik flebit,
 • Flegmazi serula dolens,

Nispi Kontrendikasyonlar:

 • Sekretuar dermatoz,
 • Kompresyon çorab? malzemesine uyumsuzluk,
 • Uzuvlarda duyarl?l???n bozulmas?,
 • ?lerlemi? periferik nöropati,

Damar Hastal?klar?nda T?bbi Kompresyon Çorab? Tedavisi

Toplardamarlar vücudun tüm organlar?ndaki kan? kalbe getirir. Bu damarlar?n ana problemleri iltihap, p?ht?la?ma, distansiyon ve varise neden olan sorunlard?r. Bacaklar iki büyük toplardamar grubu içerir. Bunlar derinin alt?ndaki ya? tabakas?nda bulunan yüzeyel damarlar ve kaslar?n içinde bulunan derin damarlard?r. K?sa damarlar, yüzeyel ve derin damarlar? birbirine ba?lar. Kan bas?nc? normal olarak bütün damarlarda dü?üktür ancak bacak damarlar?ndaki dü?ük kan bas?nc? sorun olu?turabilir. Ki?i ayaktayken kan, yerçekiminin aksi yönünde akarak bacak damarlar?ndan kalbe ula?mak zorundad?r. Derin damarlar kan?n yukar?
akmas?nda önemli rol oynarlar.

Varisler bacaktaki yüzeyel damarlardaki geni?lemedir. Varislerin kesin sebebi bilinmemektedir ancak muhtemel bir sebep yüzeyel damarlar?n duvarlar?n?n zay?fl???d?r. Bu zay?fl?k kal?tsal olabilir. Belli bir zaman sonra bu zay?fl?k damarlar?n elastikiyetini kaybetmesine sebep olabilir.

Derin damarlarda kan?n kalbe do?ru ak???n? sa?layan a?a?? do?ru ak???n? engelleyen tek yönlü aç?lan iki tane kapakç?k mevcuttur. Bu kapakç?klar yetersiz oldu?unda, kan?n tek yönlü ak??? kesilir ve kan geri akmaya ba?lar. Derin ve yüzeyel damarlar aras?nda geri ak?m?n geli?mesi önemli bir durumdur. Yüzeyel damarlarda artan bas?nç kapakç?k yetersizli?ini belirginle?tirecektir. Bundan dolay? gerilmi? damarlar?n sonucu olarak kapakç?k uçlar? temas etmez. Artm?? yüzeyel hidrostatik bas?nç geni?lemi? ve k?vr?ml? varislerin olu?umuna neden olur. E?er artm?? hidrostatik bas?nç tedavi edilmezse, ilerleyen safhalarda ödemle, lipodermasklerotik de?i?imle, varisli egzamayla ve ülserle sonuçlanan kronik venöz yetersizli?ine sebep olur.

Cilt bütünlü?ü d??ar?dan uygulanan bas?nçla sa?lan?r. Böylece yüzeyel venöz sistemi desteklenir, artm?? hidrostatik bas?nc?n dü?ürülmesine yard?mc? olunur, derin ve yüzeyel damarlar aras?nda bas?nç dengesi sa?lan?r. Sonuç olarak ödem azal?r ve  venöz geri dönü?ü kolayla??r.

Yüksek bas?nç uygulayan kompresyon bandajlar?ndan farkl? olarak varis çoraplar? istirahat bas?nc? sa?lar. Varis çoraplar?nda meydana getirilen s?n?rlar? belli olan bas?nç, birbirinden uzakla?m?? damar kapakç?klar?n? birbirine yakla?t?r?r, venözdeki dönü?ü h?zland?r?r, damar çeperindeki fibrinolitik aktiviteyi art?rarak tromboz riskini azalt?r.
Varis çoraplar?, ayak bile?inde en yüksek, bald?r ve uylu?a do?ru azalan bir d?? bas?nç uygular. Böylece derin venöz sistemindeki kan ak?? h?z? artar. Varis çoraplar?nda olmas? gerekli bas?nç, hastal???n ciddiyetine göre belirlenir. Ödemle ili?kili ciddi damar hipertansiyonu, egzama, cilt pigmentasyonu, endürasyon ve ülsere yol açar. Bu bulgular?n saptanmas? durumunda, varis ve ödemin daha hafif oldu?u olgulara k?yasla daha yüksek düzeyde bas?nçl? varis çorab? kullanmak gereklidir.

 

 Pat Tillman Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net