Bursa Medi Tıp Medikal - Bursa Medikal Dünyasının Samimi ve Gülen Yüzü - MEDVARİS KÜLOTLU VARİS ÇORABI

MEDVARİS KÜLOTLU VARİS ÇORABI

Medvaris Külotlu Yüksek Bas?nçl? Varis Çorab? Bütün bacakta, bilekten kalçaya kadar, 3 fonksiyonel bölgede, dereceli bir kompresör görevi görür. Ayak bile?i,diz ve bald?r,kalça. Varisli bölgelerde daha yo?un görev yapan masaj, kan bas?nc?n?n atardamarlara sorunsuz dönü?ünü sa?lar. Uzun süre ayakta kalmak ve ayakta çal??mak, Gebelikte olu?an varislerde, Önem ta??yan damar kabar?kl?klar?nda, Lenfatik, damar ve vasküler dola??m bozukluklar?ndan olusan varisler için kullan?m? ideaildir.

ÖZELL?KLER?:

-Göze çarpan özel yap?ya sahiptir. -Esnek dokusu ile tamamen özel destek sa?layan yap?s? vard?r . * Anatomik özelli?i ile hastan?n vücut yap?s?na uyumludur.

KULLANMA TAL?MATI:

* Çorab? bilekten yukar?ya do?ru dikkatlice, sabah yatag?n?zda iken giyiniz.

* Gece yatmadan önce ç?kar?n?z.

* Hiçbir solüsyonla birlikte varis çorab?n?z? kullanmay?n?z.

*Varis çorab?n?z? kullanma sürecinde farkl? bir reaksiyonla kar??la??rsan?z ç?kart?p, Doktorunuza dan??mal?s?n?z.

 Phillip Danault Authentic Jersey
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net